「CARE」小記者之『童燃生活力量』計劃之『發佈會』暨『嘉許禮』 - 4月8日

本校小記者於4月10日出席『童燃生活力量』計劃之『發佈會』暨『嘉許禮』,當天小記者更參與『即場演繹比賽』,運用多樣化的演繹手法,傳遞「童燃生活力量」的信息。本校小記者於嘉許禮中獲得專題研習比賽出色製作獎及內涵豐富獎,並在即場演繹比賽中獲得季軍!
IMG 3474 IMG 3480 IMG 3491 IMG 3488 IMG 3419 IMG 3420
IMG 3421 IMG 3423 IMG 3425 IMG 3437 IMG 3432 IMG 3443
IMG 3445 IMG 3446 IMG 3447 IMG 3448 IMG 3450 IMG 3451
IMG 3452 IMG 3457 IMG 3461 IMG 3467 IMG 3468 IMG 3472
IMG 3427 IMG 3429 IMG 3433 IMG 3436 IMG 3442 IMG 3444